| |     latinica | english  
Насловна
Путне исправе

За време боравка у иностранству, путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Путну исправу сме да користи само лице на чије име је издата.

 

Молимо да путне исправе за време боравка у иностранству чувате. У случају губитка или оштећења обратите се најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

Информације о томе шта је потребно за издавање биометријског пасоша Републике Србије можете потражити ОВДЕ.

 БИОМЕТРИЈСКИ ПАСОШИ – ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Захтев за биометријски пасош се подноси лично, доласком у Генерални конзулат Републике Србије Њујорк.
Подношење захтева и узимање биометријских података (фотографисање, узимање отисака прстију) траје око 30 минута.
Неопходна документа за издавање биометријског пасоша:
1. оригинално уверење о држављанству Републике Србије (не старије од годину дана);
2. оригинални извод из матичне књиге рођених издат у Р. Србији (не старији од годину дана);
3. плави пасош. Уколико нисте поседовали плави пасош можете на увид донети возачку дозволу или личну карту из Р.Србије. Ако поседујете биометријску личну карту , потребно је да је понесете са собом;
Дете, без обзира на старост, добија властити пасош и не може се уписати у пасош родитеља. За малолетна лица до 18 година, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или писана сагласност родитеља који није присутан.  Потпис родитеља на изјави, који није присутан, треба да буде оверен од стране Notary Public.
Конзуларна такса се плаћа искључиво у готовини или Money Order-ом.
Законски рок за решавање захтева за пасош, поднет у иностранству је два месеца. Пасоши се израђују у Р.Србији.
Пасош се преузима лично.
Генерални конзулат није у могућности да прими захтеве за биометријски пасош за следећа лица:
• децу рођену у САД док се не изврши пријава рођења, односно не упишу у матичу књигу рођених у Републици Србији, пријави пребивалиште и одреди ЈМБГ (јединствени матични број),
• која закључе брак у САД и промене презиме, док наведена промена презимена није извршена и у матичним књигама венчаних у Р. Србији.
 

НЕСТАНАК ПАСОША РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

У случају губитка или крађе биометријског пасоша Р Србије, неопходно је пријавити нестанак пасоша америчкој полицији и о томе добити потврду/извештај. Након тога се у Генералном конзулату Р. Србије у Њујорку може покренути процедура за проглашавање несталог пасоша неважећим и поднети захтев за издавање новог пасоша или путног листа за путовање у Р Србију.
За издавање новог пасоша неопходно је приложити следећа документа:
1. Оригинално уверење о држављанству Р Србије, не старије од годину дана (на увид)
2. Оригинални извод из матичне књиге рођених издат у Р Србији, не старији од годину дана (на увид)
3. Документ којим се потврђује идентитет (лична карта или возачка дозвола Р Србије или амерички пасош, америчка лична карта или возачка дозвола)
4. Извештај полиције о нестанку пасоша
5. Попуњену и потписану изјаву о нестанку пасоша (изјава)
6. Конзуларна такса може се платити искључиво у готовини или Мoney Order-ом.


За издавање путног листа неопходно је приложити следећа документа:
1. Оригинално уверење о држављанству Р Србије, не старије од годину дана (на увид)
2. Оригинални извод из матичне књиге рођених издат у Р Србији, не старији од годину дана (на увид)
3. Документ којим се потврђује идентитет (лична карта или возачка дозвола Р Србије или амерички пасош, америчка лична карта или возачка дозвола)
4. Извештај полиције о нестанку пасоша
5. Попуњену и потписану изјаву о нестанку пасоша (изјава)
6. 2 фотографије величине 3,5 x 4,5 цм које верно одражавају лик (снимљене спреда – не из профила или полупрофила, без капе и мараме)
7. Читко попуњен формулар за издавање путног листа, потписан на обе странице (потпис треба да буде оверен од стране Notary Public уколико се захтев шаље поштом)
8. Копију авио карте или резерације за путовање у Р Србију
9. Конзуларна такса може се платити искључиво у готовини или Мoney Order-ом.
10. Уколико се захтев шаље поштом обавезно је приложити повратни коверат са плаћеном поштарином

ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА ЗА ПУТОВАЊЕ У РЕПУЛИКУ СРБИЈУ
Путни лист је путна исправа која служи само за путовање у Р. Србију и важи месец дана од дана издаванаја.
Издаје се лицима која су пријавила нестанак пасоша или у другим случејевима прописаним Законом.
Захтев за издавањепутног листа се може поднети лично у Генералном Конзулату Р. Србије у Њујорку или путем поште.
Неопходно је приложити следећа документа:
1. Оригинално уверење о држављанству Р Србије, не старије од годину дана (на увид)
2. Оригинални извод из матичне књиге рођених издат у Р Србији, не старији од годину дана (на увид)
3. Плави пасош.
4. 2 фотографије величине 3,5 x 4,5 цм које верно одражавају лик (снимљене спреда – не из профила или полупрофила, без капе и мараме)
5. Читко попуњен формулар за издавање путног листа, потписан на обе странице (потпис треба да буде оверен од стране Notary Public уколико се захтев шаље поштом)
6. Копију авио карте или резерације за путовање у Р Србију
7. Конзуларна такса се може платити искључиво у готовини или Мoney Order-ом.
8. Уколико се захтев шаље поштом обавезно је приложити повратни коверат са плаћеном поштарином

 


 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари