| |     latinica | english  
Насловна
Улазак у Србију - визе

Од 8. новембра 2014. године држављани других земаља који имају визу САД, ЕУ (Шенген) или УК, као и они који имају регулисан боравак у некој од ових земаља, моћи ће да путују у Р. Србију без визе и остану највише 90 дана током 6 месеци, а у оквиру трајања ових виза. Држављани земаља које имају режим виза са Р. Србијом, а истовремено могу без визе да улазе у САД, ЕУ или УК, пре путовања у Р. Србију морају прибавити одговарајућу визу.

ИЗДАВАЊЕ ВИЗА СТРАНИМ ДРЖАВЉАНИМА
 Улазак у Србију - визе
- Општи услови за улазак у Србију

 
ИЗДАВАЊЕ ВИЗА

Америчким држављанима није потребна виза за путовање у  Републику Србију.
Носиоцима америчке путне исправе за странце (Permit to Re-enter, Refugee Travel Document) потребна је виза за улазак у Републику Србију.
Ако немате амерички пасош, проверите овде да ли Вам је потребна виза за путовање у Републику Србију.

ВРСТЕ ВИЗА

Врсте виза су:

I  виза за краћи боравак (виза Ц)

II транзитна виза (виза Б)

III радна виза (виза Д)


I  ВИЗА Ц (виза за боравак до 90 дана)

Виза за краћи боравак издаје се за туристичка, пословна и друга путовања за један, два или више улазака у Републику Србију.
Непрекидни боравак, односно укупно трајање узастопних боравака странца с визом за краћи боравак, не може бити дужи од 90 дана у временском периоду од шест месеци, рачунајући од дана првог уласка.
Виза за краћи боравак са више улазака, издаје се са роком важења до једне године. (Члан 18 Закона о странцима)
Потребни документи:
1. Важећи пасош (пасош мора да важи најмање 90 дана од дана издавања визе)
2. Испуњен захтев за визу
Формулар треба попунити читко, штампаним словима, неопходно је попунити све рубрике и обавезно навести тачну адресу у САД, а не P.O.Box. За малолетну децу формулар попуњавају и потписују родитељи.
3. Фотографија величине 3,5 x 4,5цм
4. Позивно писмо - не старије од 6 месеци
За приватну посету је потребно позивно писмо од рођака или пријатеља оверено у Суду или Општини .
Ако се подноси захтев за пословну визу, прилаже се (а) званичан позив од стране фирме из Србије, наводећи природу посла, очекивано трајање посете као и име и адресу фирме или институције i (б) писмо од америчке фирме о посети партнеру у Србији.
За туристичку посету, потребно је приложити потврду туристичке организације о плаћеном аражману, односно потврду хотелске резервације
5. Доказ о боравку у САД
(копија зелене карте, радне дозволе, студентске визе).
6. Повратна превозна карта
(фотокопија међународне возачке дозволе и саобраћајне дозволе са полисом осигурања уколико се путује путничким возилом)
7. Доказ о поседовању финансијских средстава за боравак у Србији

8. Адресиран повратни коверат са плаћеном поштарином за доставу пасоша
(коверат није потребан уколико се пасош преузима лично у Генералном конзулату)
• Такса и трошкови за издавање визе износе 95 долара. Уколико се захтев шаље поштом потребно је доставити  Money Order на износе од 95 долара. Такса за издавање визе је неповратна. Уколико виза не буде одобрена, подносиоцу захтева се враћа само износ од 2 долара.
• Држављани Јерменије, Кине, Малија, Пакистана и Сирије плаћају само трошкове за издавање визе у износу од 2 долара. Уколико се захтев шаље поштом потребно је доставити  Money Order на износ од 2 долара.
Напомена: Непотпуни захтеви не могу се узети у рад и биће враћени о трошку странке. Конзулат задржава право да затражи додатну документацију.

II  ВИЗА Б (транзитна виза)

Транзитна виза издаје се странцу за једно, два или више путовања преко територије Републике Србије.
Транзитна виза издаје се с роком важења до шест месеци, а време боравка за један транзит не може трајати дуже од пет дана.
Транзитна виза може се издати странцу који има визу за улазак у државу у коју путује или преко чије територије наставља путовање, ако међународним уговором није ослобођен обавезе поседовања те визе. (Члан 17 Закона о странцима)
Потребни документи:
1. Важећи пасош (пасош мора да важи најмање 90 дана од дана издавања визе),
2. Испуњен захтев за визу
Формулар треба попунити читко, штампаним словима, неопходно је попунити све рубрике и обавезно навести тачну адресу у САД а не P.O.Box. За малолетну децу формулар попуњавају и потписују родитељи.
3. Фотографија величине 3,5 x 4,5цм
4. Виза државе у коју се улази после транзита кроз Републику Србију.
Уколико за ту државу није потребна виза, други доказ о уласку или боравку у датој држави,
5. Доказ о боравку у САД
(копија зелене карте, радне дозволе, студентске визе)
6. Повратна превозна карта
(фотокопија међународне возачке дозволе и саобраћајне дозволе са полисом осигурања уколико се путује путничким возилом)
7. Доказ о поседовању финансијских средстава за транзит кроз Србију,
8. Адресиран повратни коверат са плаћеном поштарином за доставу пасоша
(коверат није потребан уколико се пасош преузима лично у Генералном конзулату)
• Такса и трошкови за издавање визе износе 95 долара. Уколико се захтев шаље поштом потребно је доставити  Money Order на износе од 95 долара. Такса за издавање визе је неповратна. Уколико виза не буде одобрена, подносиоцу захтева се враћа само износ од 2 долара.
• Држављани Јерменије, Кине, Малија, Пакистана и Сирије плаћају само трошкове за издавање визе у износу од 2 долара. Уколико се захтев шаље поштом потребно је доставити  Money Order на износ од 2 долара.
Напомена: Непотпуни захтеви не могу се узети у рад и биће враћени о трошку странке. Конзулат задржава право да затражи додатну документацију.

III  ВИЗА Д (радна виза)


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари