| |     latinica | english  
Насловна
Статусна питања

ПРИЈАВА РОЂЕЊА ДЕТЕТА

ПРИЗНАЊЕ ОЧИНСТВА

ПРИЈАВА БРАКА

ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНЕ СУДСКЕ ПРЕСУДЕ О РАЗВОДУ БРАКА

ПРИЈАВА РОЂЕЊА ДЕТЕТА КАДА СУ ОБА РОДИТЕЉА ДРЖАВЉАНИ Р.СРБИЈЕ
За пријаву рођења детета као држављанина Републике Србије потребно је да родитељи детета (оба родитеља држављани Републике Србије) поднесу захтев за упис детета у матичну књигу рођених и упис чињенице о држављанству Републике Србије. Потребно је да се достави следеће:
Потребна документа

1.  Попуњена пријава рођења детета – образац 14 , потписана од стране оба родитеља. Уколико се пријава не подноси лично у Конзулату, потписи на пријави морају да буду оверени од стране јавног бележника (Notary Public).

2. Попуњен захтев за упис у евиденцију држављана Р. Србије, потписан од стране оба родитеља. Уколико се захтев не подноси лично у Конзулату, потписи на захтевима морају да буду оверени од стране јавног бележника (Notary Public).
  
3. Оригинал америчког извода из матичне књиге рођених (Birth Certificate) за дете, оверен  штамбиљем APPOSTILLE  oд стране Secretary of State савезне државе у којој је извод издат.
  
4. Превод америчког извода и Apostille-a на српски језик, од стране овлашћеног преводиоца.

5. Извод из матичне књиге венчаних издат од стране органа Р. Србије. Уколико брак није пријављен органима Р. Србије, већ поседујете само амерички Marriage Certificate, погледајте процедуру за пријаву брака
или
ако је дете ванбрачно (или не желите овог тренутка да пријављујете брак склопљен у САД) – приложите записник (изјаву) о признању очинства  (који се може саставити и оверити у овом Конзулату, без наплате таксе).

6. Уверење о држављанству Р. Србије за оба родитеља.
  
7.  Фотокопије пасоша Р. Србије оба родитеља.

 
8. Доказ о регулисаном боравку родитеља у САД (копија зелене карте, радне дозволе итд).
 
 9. Трошак износи 15 УСД и може се платити у готовом новцу или, уколико се захтев шаље, Money Order-ом на износ од 15 УСД који гласи на Consulate General of Serbia.

10. Контакт подаци : телефон, адреса и e-mail подносиоца захтева.
 
 11. Уколико се захтев доставља поштом обавезно приложити адресиран повратни коверат са плаћеном поштарином.
НАПОМЕНА: Уколико су у изводу из матичне књиге рођених америчког органа уписани подаци о оцу детета, а мајка детета није у браку, неопходно је доставити јавну исправу (и превод исправе) на основу које је утврђена чињеница очинства и извршен упис у матичну књигу рођених.
Уколико се врши пријава рођења детета старијег од 14 година потребна је сагласност детета на захтев родитеља. Изјаву о сагласности  дете даје и потписује у Конзулату. Уколико се захтев за пријаву рођења шаље поштом потпис на изјави мора да буде оверен од стране јавног бележника (Notary Public).
Непотпуни захтеви се не могу узети у рад и биће враћени о трошку странке.
За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.


ПРИЈАВА РОЂЕЊА ДЕТЕТА КАДА ЈЕ ЈЕДАН РОДИТЕЉ ДРЖАВЉАНИН Р. СРБИЈЕ
За пријаву рођења детета као држављанина Републике Србије потребно је да родитељ детета који је држављанин Републике Србије поднесе захтев за упис детета у матичну књигу рођених и упис чињенице о држављанству Републике Србије. Потребно је да се достави следеће:

Потребна документа
1.  Попуњена пријава рођења детета – образац 14 , потписана од стране родитеља држављанина Р. Србије. Уколико се пријава не подноси лично у Конзулату, потпис на пријави мора да буде оверен од стране јавног бележника (Notary Public)

2. Попуњен захтев за упис у евиденцију држављана Р. Србије, потписан од стране родитеља држављанина Р. Србије. Уколико се захтев не подноси лично у Конзулату, потпис на захтеву мора да буде оверен од стране јавног бележника (Notary Public)

3. Оригинал америчког извода из матичне књиге рођених (Birth Certificate) за дете, оверен     штамбиљем APPOSTILLE  од стране Secretary of State савезне државе у којој је извод издат
   
4. Превод америчког извода и Apostille-a на српски језик, од стране овлашћеног преводиоца

5. Уверење о држављанству Р. Србије за родитеља који је држављанин Р. Србије 

6. Доказ о држављанству за родитеља који није држављанин Р. Србије са преводом на српски језик (нпр. нотаризована копија пасоша)
 
7.  Фотокопије пасоша родитеља

8. Извод из матичне књиге венчаних издат од стране органа Р. Србије. Уколико брак није пријављен органима Р. Србије, већ поседујете само амерички Marriage Certificate, погледајте процедуру за пријаву брака
или
ако је дете ванбрачно (или не желите овог тренутка да пријављујете брак склопљен у САД) – приложите записник (изјаву) о признању очинства  (који се може саставити и оверити у овом Конзулату, без наплате таксе)

9. Доказ о регулисаном боравку родитеља у САД (копија зелене карте, радне дозволе итд)

10. Трошак износи 15 УСД и може се платити у готовом новцу или, уколико се захтев шаље, Money Order-ом на износ од 15 УСД који гласи на Consulate General of Serbia

11. Контакт подаци :  телефон, адреса и e-mail подносиоца захтева

12. Уколико се захтев доставља поштом обавезно приложити адресиран повратни коверат са плаћеном поштарином
НАПОМЕНА: Уколико су у изводу из матичне књиге рођених америчког органа уписани подаци о оцу детета, а мајка детета није у браку, неопходно је доставити јавну исправу (и превод исправе) на основу које је утврђена чињеница очинства и извршен упис у матичну књигу рођених.
Уколико се врши пријава рођења детета старијег од 14 година потребна је сагласност детета на захтев родитеља. Изјаву о сагласности  дете даје и потписује у Конзулату. Уколико се захтев за пријаву рођења шаље поштом потпис на изјави мора да буде оверен од стране јавног бележника (Notary Public).
Непотпуни захтеви се не могу узети у рад и биће враћени о трошку странке.
За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.

ПРИЗНАЊЕ ОЧИНСТВА

Уколико је дете рођено ванбрачно, а отац је познат и жели да призна очинство, може то учинити у Генералном конзулату уколико је држављанин Републике Србије. Том приликом, неопходно је присуство оба родитеља, а детета само уколико је старије од 14 година.
Отац - страни држављанин даје изјаву о признавању очинства пред органима своје државе. На основу дате изјаве о признавању очинства, врши се пријава рођења детета.
 

ПРИЈАВА БРАКА

За пријаву брака закљученог у САД ради уписа у матичну књигу венчаних у Републици Србији, према месту заједничког пребивалишта супружника, односно у месту пребивалишта једног од супружника, потрeбно је да се достави следеће:
Потребна документа
  
1. Попуњена пријава закључења брака у иностранству – образац 15 . Уколико се захтев не подноси у Конзулату, потписи подносилаца захтева морају да буду оверени од стране јавног бележника (Notary Public)
  
2. Попуњена и потписана изјава о презимену супружника. Уколико се изјава не потписује у Конзулату, потписи супружника морају да буду оверени од стране јавног бележника (Notary Public)
  
3. Оригинал америчког извода из матичне књиге венчаних (Marriage Certificate), оверен штамбиљем APPOSTILLE  од стране Secretary of the State савезне државе у којој је брак закључен
  
4. Превод америчког извода и Apostille-a на српски језик, од стране овлашћеног преводиоца
  
5. Фотокопија уверења о држављанству за оба супружника

6. Фотокопије пасоша оба супружника (уколико се захтев доставља поштом и један од супружника није држављанин Р. Србије, потребно је доставити нотаризовану фотокопију страног пасоша) 

7. Трошак износи 23 USD и може се платити у готовом новцу или, уколико се захтев шаље, Money Order-ом на износ од 23 USD који гласи на Consulate General of Serbia 

8. Контакт подаци : телефон, адреса и e-mail подносиоца захтева
  
9. Уколико се захтев доставља поштом обавезно приложити адресиран повратни коверат са плаћеном поштарином
Напомена: Уколико се пријављује брак који није први брачним друговима, потребно је да се достави доказ да је претходни брак разведен (нпр. извод из матичне књиге рођених из Србије у коме је у рубрици „Напомена“ уписано да је претходни брак разведен.)
Непотпуни захтеви се не могу узети у рад и биће враћени о трошку странке.
За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату

ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНЕ СУДСКЕ ПРЕСУДЕ И ПРОМЕНА ПРЕЗИМЕНА

Ако је брак разведен у САД, потребно је да се покрене поступак за признавање стране судске пресуде о разводу брака код општинског суда у Републици Србији, према месту последњег пребивалишта. Америчка пресуда о разводу брака треба да буде оверена печатом Apostille и преведена на српски језик код овлашћеног судског тумача у Републици Србији.
По доношењу решења о признавању судске пресуде о разводу брака, исто треба доставити надлежној матичној служби како би се дата чињеница евидентирала.
Додатне информације о статусним питањима можете наћи овде.
За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату. 

 


 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари