| |     ћирилица | english  
Naslovna
Posetite Srbiju
SIEPA

 

   
 
Kontakt

 

Radno vreme
Ponedeljak - petak: 9:00 – 17:00 časova
Konzularno odeljenje (rad sa strankama): 10:00 - 15:00 časova

Praznici

Adresa
62 West 45th Street, 7 Floor,
NJUJORK, NY 10036, SAD

Telefon: + 1 (212) 596-4241

Posle radnog vremena i praznikom

Samo u hitnim slučajevima:

+ 1 (917) 519-7416

Lokacija/Mapa
Faks:     + 1 (212) 596-4363 Konzularna nadležnost
Е-mail: consulate.newyork@mfa.rs Počasni konzuli
Veb sajt: http://www.newyork.mfa.gov.rs Advokati

 


 
 
 
Konkurs za sufinansiranje projekata koji svojim kvalitetom doprinose očuvanju i jačanju veza matične države i dijaspore

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata koji imaju za cilj:

1) upotrebu, učenje, čuvanje i negovanje srpskog jezika i ćiriličkog pisma, čuvanje i negovanje srpskog kulturnog, etničkog, jezičkog i verskog identiteta;

2) unapređenje ekonomske saradnje Republike Srbije i dijaspore.

 

Na konkursu učestvuju projekti koji se mogu svrstati u jednu od sledećih OBLASTI:

 Na prijavnom formularu obavezno je naznačiti oblast skraćenom formulacijom oblasti.

 

-          Podrška organizaciji škola, kampova i edukativnih radionica namenjenih dečjem i omladinskom uzrastu – skraćeno: ŠKOLE.

 

-          Podrška izradi i akviziciji udžbenika, knjiga i didaktičkih sredstava namenjenih školama i bibliotekama Srba izvan matične države – skraćeno: KNjIGE.

 

-          Podrška organizovanju manifestacija, omladinsko - sportskih i kulturno – umetničkih događaja i priredbi u inostranstvu i matičnoj državi– skraćeno: MANIFESTACIJE.

 

-          Podrška projektima medija, medijske pismenosti i digitalne komunikacije koji su namenjeni Srbima izvan matične države – skraćeno: KOMUNIKACIJA.

 

-          Podrška projektima izdavačke i knjižarske delatnosti koji jačaju veze i matične države i Srba u inostranstvu – skraćeno: IZDAVAŠTVO.

 

-          Podrška projektima koji doprinose zaštiti prava i interesa državljana R. Srbije i Srba izvan matične države (pravna pomoć, statusna podrška u matičnoj i državi prijema, podrška organizovanju, istraživanja) – skraćeno: STATUS

 

-          Podrška projektima koji doprinose unapređenju ekonomske saradnje R. Srbije i Srba izvan matične države – skraćeno: EKONOMIJA.

 

Pravo učešća na konkursu imaju:

 

1) organizacije u dijaspori;

2) organizacije čije je sedište u  Republici Srbiji.

 

Pravo učešća na konkursu nemaju:

1) direktni ili indirektni korisnici budžetskih sredstava;

2) pojedinci;

3) privredni subjekti.

 

 

Obavezna dokumentacija:

Podnosioci projekata OBAVEZNO dostavljaju sledeću DOKUMENTACIJU:

 

1)      Popunjen Obrazac 1 - za prijavu i pisanje predloga projekta (sastavni deo ovog obrasca je Prijava, Predlog projekta i Izjava o nepostojanju sukoba interesa i verodostojnosti podataka u obrascima za prijavu –potpisana od strane ovlašćenog lica u organizaciji koja je podnosilac projekta)

2)      Popunjen Obrazac 2 - predlog budžeta projekta

3)      Rešenje o upisu u registar organizacija, ili drugi odgovarajući akt, kao dokaz da je organizacija registrovana u skladu sa propisima države u kojoj deluje; organizacije registrovane van teritorije Republike Srbije potrebno je da dostave Rešenje ili drugi odgovarajući akt, preveden na srpski jezik kod ovlašćenog sudskog tumača za srpski jezik;

Za organizacije čije je sedište registrovano u Republici Srbiji, provera    statusa se vrši službenim putem preko zvaničnog sajta organa za registraciju, sa danom prijema prijave na konkurs.

4)      Za organizacije iz inostranstva uz prijavnu dokumentaciju potrebno je dostavljanje instrukcije za devizne uplate iz banke u kojoj  organizacija ima otvoren račun (nije dovoljno samo popuniti SWIFT i IBAN u obrazcu prijave), sa identifikacionim podacima organizacije i upisanim podacima o ovlašćenom licu za raspolaganje sredstvima, koji se slažu sa podacima nevedenim u prijavi, ne stariju od 30 dana od dana objavljivanja konkursa.

 

Napomena: Eparhije Srpske pravoslavne crkve u inostranstvu dostavljaju fotokopiju potvrde o upisu u Registar crkava i verskih zajednica. Crkvene jedinice u okviru eparhije Srpske pravoslavne crkve u inostranstvu, pored potvrde o upisu u registar Eparhije, dostavljaju i potvrdu te Eparhije da jedinica ima svojstvo pravnog lica u smislu autonomnih propisa SPC.

 

Poželjna prateća dokumentacija:

 

·         Protokol ili ugovor o partnerstvu u slučaju partnerstva više udruženja, koji jasno definiše uloge i odgovornosti svakog partnera;

·         Pisma preporuke od diplomatsko konzularnog predstavništva na čijoj se teritoriji konzularne nadležnosti projekat realizuje;

·         Ostala pisma preporuke.

 

Realizacija projekata predviđena je do 28. februara 2020. godine.

 

Svi obrasci su dostupni na internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs.

 

 

Konkurs se objavljuje na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova www.mfa.rs i internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs. 13. marta 2019. godine, i u listu ,,Vesti.

 

Rok i način dostavljanja projekata:

 

Zainteresovani su dužni da projekte dostave najkasnije do 01. aprila 2019. godine, u zatvorenoj koverti sa naznakom ,,Za konkurs za dijasporu, uz navođenje oblasti konkursa, u skladu sa obrascem za prijavu i pisanje projekta, Uprava za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu, Kneza Miloša 24-26, 11000 Beograd, lično ili poštom preporučeno. Neblagovremene prijave i nepotpuna dokumentacija neće biti uzeti u razmatranje.

 

Ukupna vrednost opredeljenih sredstava za ovaj Konkurs iznosi do 50.201.000 (slovima: pedeset miliona dvesta jedna hiljada ) dinara i to: 5.000.000. (slovima: pet miliona) dinara za programske aktivnosti 0001 i 45.201.000 (slovima: četrdeset pet miliona dvesta jedna hiljada) dinara za programske aktivnosti 0002.        

 

Organizacija koja se prijavljuje na Konkurs može aplicirati samo sa jednim projektnim predlogom.

 

Obrazac za prijavu i pisanje predloga projekta i Obrazac predloga budžeta projekta potrebno je popuniti čitko, štampanim slovima ili otkucati na pisaćoj mašini ili personalnom računaru, na srpskom jeziku i ćiriličkom pismu.

 

Smernice za podnosioce predloga projekata sadrže detaljne kriterijume i prioritete na osnovu kojih će se projekti ocenjivati, kao i informacije o načinu pripreme i podnošenja projektnog predloga. Smernice za podnosioce predloga projekta čine sastavni deo konkursne dokumentacije.

 

Predata prijava i druga dokumentacija ostaje trajno u arhivi Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu i ne vraća se podnosiocima.

 

Ministar će formirati konkursnu komisiju koja će razmatrati pristigle  projekte i utvrditi predlog Odluke za sufinansiranje projekata. Rezultati Konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva spoljnih poslova www.mfa.rs i internet stranici Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu www.dijaspora.gov.rs.


KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI PREVOĐENJA REPREZENTATIVNIH DELA SRPSKE KNJIŽEVNOSTI U INOSTRANSTVU U 2019. GODINI

 

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik RS“, broj: 105/16 i 112/17) a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj: 95/18)

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
Sektor za savremeno stvaralaštvo i kreativne industrije
raspisuje
K O N K U R S
za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu  u 2019. godini

 

Predmet konkursa je: sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike.

 

Opšti cilj konkursa je: podsticanje prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike.

 

Na konkurs u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike može se aplicirati iz sledećih književnih oblasti: poezija, proza, drama, književnost za decu (izuzimajući slikovnice i udžbenike), antologije i tematski izbori i teorijska dela iz oblasti kulture i umetnosti namenjena široj čitalačkoj publici.

Prioritet za podršku prevodima na strane jezike će biti dat klasičnim delima srpske književnosti kao i delima koja su bila zapažena u stručnoj javnosti.

Najmanji iznos koji će se finansirati i sufinansirati po projektu: 120.000,00 dinara.

Učesnik na konkursu u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike mora dostaviti sledeća dokumenta:

1. Izvod iz odgovarajućeg registra ili potvrdu o registraciji pravnog lica iz koje se vidi da je učesnik konkursa registrovan isključivo ili pretežno za izdavčku delatnost.

2. Izvod iz sudskog ili drugog registra kojim se dokazuje da stranom izdavaču nije u roku od dve godine od objavljivanja Konkursa izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja izdavačke delatnosti.

3. Potpisan ili parafiran ugovor o autorskim pravima sa piscem iz Srbije (naslednikom autora) ili ovlašćenim izdavačem čije delo ima nameru da prevodi.

4. Potpisan ili parafiran ugovor sa prevodiocem predmetnog dela.

5. Aktuelni  katalog u kojem se nalaze najmanje četiri književnoumetnička dela. (Aktuelni katalog podrazumeva katalog za 2017/18. ili 2018/2019. godinu).

6.  Prevodiočev CV ili referentnu listu prevoda prevodioca.

7. Knjigu koja će biti prevedena (fizički primerak knjige iz koje se vidi naslov, autor, izdavač, i dr.) Ovaj uslov može ispuniti dostavljanjem i domaći izdavač ili autor dela.

8. Izjavu učesnika na konkursu u kojoj se izjašnjava o razlozima odabira određenog naslova kao i plan za promociju prevedenog naslova na teritorijama van Republike Srbije.

9. Popunjen obrazac: Podaci o učesniku na konkursu (PRILOG: O2).

10. Popunjen konkursni obrazac (PRILOG: O1).

11. Podnosilac prijave registrovan van teritorije Republike Srbije potrebno je da dostavi uputstvo o uplati na devizni račun otvoren kod poslovne banke sa jasno naznačenim SWIFT i IBAN kodom.

Prijava i ostala dokumentacija koja se odnosi na prijavu moraju biti na srpskom jeziku i engleskom jeziku.

Od sredstava namenjenih za ovu svrhu u budžetu Ministarstva kulture i informisanja 70% je načelno namenjeno za podršku stranim, a 30% za podršku domaćim izdavačima. Finansijska podrška se daje isključivo za prevođenje dela, a ne za troškove štampe, distribucije ili pripreme knjige za štampu.

Finansijsku pomoć za prevođenje na određeni strani jezik ne mogu dobiti dela autora čija su dva prethodna ostvarenja već dobila finansijsku pomoć Ministarstva kulture i informisanja za prevođenje na taj jezik.

Dela klasika srpske književnosti se izuzimaju iz ove odredbe.

Da bi finansijska pomoć bila isplaćena stranom izdavaču on Ministarstvu kulture i informisanja prethodno mora dostaviti šest (6) primeraka prevedene knjige.

 

Učesnik na konkursu mora poslati popunjene i potpisane obrazace O1 i O2 sa  traženim dokumentima iz ovog Konkursa koja su naznačena u naslovu Formalni uslovi. Obrasci se nalaze na sajtu Ministarstva kulture i informisanja (www.kultura.gov.rs) .

Podrška Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije mora biti jasno naznačena na svim primercima knjige čiji je prevod finansijski podržan. Logotip ministarstva i tekst biće poslati mejlom na adresu izdavača.

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuje stručna komisija koju obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja. Stručna komisija će se u svom radu rukovoditi učestalošću i književnom opravdanošću podrške koju su na prethodnim konkursima dobijala dela savremenih autora.

Merila za izbor projekata koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određena su u članu 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave (videti na internet strani: www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi ).

Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije ocenjivaće se na osnovu sledećih kriterijuma:

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;

2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;

3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to

(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,

(2) neophodni resursi;

4)finansijski plan-razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;

5) stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice.

Ne razmatraju se:

1) jednokratni projekti koji su već podržani na prethodnim konkursima Ministarstva,

2) projekti sa izrazito komercijalnim efektima.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, a koja su registrovana u Republici Srbiji i izvan teritorije Republike Srbije, odnosno profesionalni strani izdavači registrovani isključivo ili pretežno za izdavačku delatnost, van teritorije Republike Srbije.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.

Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu ministarstva.

U obzir će se uzimati prijave dostavljene:

 1. isključivo poštom (adresa: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom „Konkurs za sufinansiranje  projekata projekat prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike u 2019. godini“)
 2. u 4 primerka na Formularu za prijavu na Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike 2019. godini ( u daljem tekstu Formular)
 3. Ukoliko jedan podnosilac dostavlja više projekata, za svaki projekat podnosi posebnu prijavu.

 

Na zvaničnoj internet strani Ministarstva www.kultura.gov.rs može se preuzeti prijavni Formular za projekat prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike. 

Konkurs je otvoren od 10. januara do 1. marta 2019. godine.

Konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici  Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 60 dana od datuma zaključenja konkursa. Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.

 

Izdavač je dužan da prevod dela za koje su odobrena sredstva objavi do 1. decembra 2019. godine.

 

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja svakog radnog dana od 13,00 do 15,30 časova: na telefon +381 11 3398-026, ili mejl: mladen.veskovic@kultura.gov.rs – projekat prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti na strane jezike;

 

Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

Neblagovremene i nedopuštene prijave, biće odbačene.

U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi podnesak i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.

           

 

MINISTRY OF CULTURE AND MEDIA
Department of Contemporary Artistic Production and Creative Industries
announces this
OPEN CALL
for the Co-Financing of Projects for the Translation of Representative Works of Serbian Literature into Foreign Languages in 2019

 

The scope of this Open Call is co-financing of projects for the translation of representative works of Serbian literature into foreign languages.

 

The overarching goal of this Open Call is the translation of representative works of Serbian literature into foreign languages.

 

Submissions in the following literary fields are eligible under this Open Call for the translation of representative works of Serbian literature into foreign languages: poetry, prose, drama, children’s literature (other than picture books and textbooks), anthologies and thematic selections and theoretical works in the fields of culture and arts intended for the wider readership.

 

Translations of classic works of Serbian literature and works acclaimed by the expert community will be given priority for support.

 

The minimum amount to be financed and co-financed per project is RSD 120.000,00.

 

Applicants submitting to the Open Call for the translation of representative works of Serbian literature into foreign languages must provide the following documents:

1. An extract from a relevant register or a company registration certificate which shows that the applicant is registered exclusively or predominantly for publishing.

2. An extract from a court or other register showing that the foreign publisher has not been barred from publishing by a valid and enforceable order in the two years preceding the date of announcement of this Open Call.

3. A signed or initialled copyright contract with the Serbian author (or the author’s heir) or a licensed publisher whose work the applicant wishes to translate.

4. A signed or initialled contract with the translator of the work concerned.

5. An up-to-date portfolio including minimum four literary works (a portfolio for 2017/18 or 2018/2019 is considered up-to-date).

6.  The translator’s CV or a reference list of translated works.

7. The book that would be translated (a physical copy of the book with indicated title, author’s name, publisher etc.). A Serbian publisher or the book’s author can provide a copy of the book to meet this requirement.

8. The applicant’s statement of reasons why the specific title was chosen and a description of its plan to promote the translated title in territories outside of the Republic of Serbia.

9. Applicant’s Information Form (ENCLOSURE O2), duly filled out.

10. Submission Form (ENCLOSURE O1), duly filled out.

11. If the applicant is established outside of the Republic of Serbia, it must provide payment instructions for a foreign exchange account held with a commercial bank, with clearly stated SWIFT and IBAN codes.

 

The Submission Form and other documents relating to it must be provided in Serbian and in English.

 

Out of the funds allocated for this purpose in the budget of the Ministry of Culture and Information, 70% is tentatively earmarked for support to foreign publishers, while 30% is earmarked for Serbian publishers. The financial support will be provided only for the translation of the works and will not cover the costs of printing, distribution or print preparation.

 

Financial support for the translation into a foreign language will not be provided for the works of authors whose two earlier works have been translated into that language with financial support from the Ministry of Culture and Information.

The works of Serbian literature classics are exempted from this provision.

 

To receive financial support, a foreign publisher must first provide the Ministry of Culture with six (6) copies of the translated book.

 

Applicants must submit completed and signed O1 and O2 forms, together with the required documents for this Open Call, as specified in the Formal Requirements section.The relevant forms are available on the website of the Ministry of Culture and Information (www.kultura.gov.rs).

 

Each copy of the book translated with the financial support of the Ministry of Culture and Information of the Republic of Serbia must contain a clear acknowledgement of that support. The Ministry’s logo and the text of such acknowledgement will be sent by e-mail to the publisher’s address.

 

Selection of projects pursuant to this Open Call will be made by an expert committee formed by the Ministry of Culture and Information. The expert committee will base its decisions on the frequency and literary justifiability of support awarded to the works of contemporary authors in previous open calls.

 

The criteria for the selection of projects financed and co-financed from the budget of the Republic of Serbia are set out in Article 5 of the Regulations on the Manner, Criteria and Standards for the Selection of Cultural Projects Financed and Co-Financed from the Budget of the Republic of Serbia (available at: www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi ). Projects financed or co-financed from the budget of the Republic of Serbia must meet at least three of the criteria listed therein.

Technical criteria for the selection of cultural projects that would be financed or co-financed from the budget of the Republic of Serbia are as follows:

1) Compliance with the formal requirements of the Open Call: complete documentation with a description of the project and detailed information and with a clear specification of the time and venue of the project;

2) Provision of a detailed specification of project costs, with a breakdown of all sources of funding that would be used;

3) The contractor must have fulfilled its obligations to the Ministry under earlier supported projects (Narrative and Financial Implementation Report submitted).

 

The following will not be taken into consideration:

1) One-off projects that have already received support under earlier open calls by the Ministry;

2) Projects of a clearly commercial nature.

 

The following are eligible to submit to this Open Call: institutions, arts and other associations and organisations/legal entities established in or outside of the Republic of Serbia and professional foreign publishers registered exclusively or predominantly for publishing and established outside of the Republic of Serbia.

 

Cultural institutions founded by the Republic of Serbia which are financed under Article 74 of the Law on Culture are not eligible to submitto this Open Call.

 

To be taken into consideration, submissions must meet the following requirements:

 

 1. They must be sent exclusively by mail (mailing address: Ministry of Culture and Information, Vlajkovićeva 3, Belgrade; the envelope must bear the wording “Open Call for the Co-Financing of Projects for the Translation of Representative Works of Serbian Literature into Foreign Languages in 2019”);
 2. They must be made in 4 counterparts using the Submission Form for the Open Call for the Co-Financing of Projects of Translation of Representative Works of Serbian Literature into Foreign Languages in 2019 (hereinafter referred to as the “Submission Form”);
 3. If one applicant wishes to submit multiple projects, a separate submission must be made for each project.

 

The Submission Form for projects for the translation of representative works of Serbian literature into foreign languages is available on the official website of the Ministry, at www.kultura.gov.rs.

 

This Open Call is valid from 10th of January to 1st of March 2019.

The submission materials will not be returned.

The results of this Open Call will be posted on the official website of the Ministry of Culture and Information, not later than 60 days of the closing date of the Open Call. The Ministry of Culture and Information will inform all applicants and the wider public about the outcome of this Open Call in this way.

 

Publishers must publish the works for which they received financial support by 1st of  December 2019.

 

Any additional information is available from the Ministry of Culture and Information every business day from 1 PM to 3:30 PM: - By phone, at +381 11 3398-026, or by e-mail, at mladen.veskovic@kultura.gov.rs – Project of Translation of Representative Works of Serbian Literature into Foreign Languages;

 

The committee will not take into consideration any incomplete submissions (the documentation must be complete and the Submission Form must be filled out in its entirety).         

Any submissions received after the specified date will be rejected. 

 

 

 

http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/konkurs-za-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-prevodjenja-reprezentativnih-dela-srpske-knjizevnosti-u-inostranstvu--u-2019--godini-

 

 •  

KONKURS ZA FINANSIRANJE ILI SUFINANSIRANJE PROJEKATA U OBLASTI KULTURNIH DELATNOSTI SRBA U INOSTRANSTVU U 2019. GODINI

 

Na osnovu člana 76. Zakona o kulturi („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 13/16 i 30/16-ispr.) i Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave  („Službeni glasnik RS“, broj: 105/16, 112/17) a u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije („Službeni glasnik RS“, broj: 95/18)

MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
SEKTOR ZA SAVREMENO STVARALAŠTVO I KREATIVNE INDUSTRIJE
 
Raspisuje 
K O N K U R S
za finansiranje ili sufinansiranje pro
jekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2019. godini

 

Predmet konkursa je: finansiranje ili sufinansiranje projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu.

Opšti cilj konkursa je: podsticanje stvaralaštva i prezentacija kulturnog stvaralaštva pripadnika srpskog naroda u inostranstvu i očuvanje njihovog kulturnog identiteta, a posebno u zemljama regiona (Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji).

Programski prioriteti konkursa su:

- Očuvanje srpskog nacionalnog, kulturnog i jezičkog  identiteta;

- Jačanje stručnih kapaciteta u oblasti kulture pripadnika srpskog naroda u zemljama regiona;

- Programi namenjeni deci i maloletnicima;

- Istraživanje, očuvanje i korišćenje dobara od posebnog značaja za kulturu i istoriju srpskog naroda koja se nalaze van teritorije Republike Srbije.

Na konkursu iz oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu biće podržani projekti koji se odnose na očuvanje kulturnog identiteta Srba u inostrasntvu, a posebno u zemaljama regiona (Mađarskoj, Hrvatskoj, Rumuniji, Makedoniji, Albaniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Sloveniji) u cilju jačanje kapaciteta, umrežavanja i profesionalizacije rada pojedinaca, ustanova i organizacija Srba u inostranstvu, a posebno u navedenim zemljama, uključenosti dece i mladih i multukulturalnosti. Biće podržani projekti iz sledećih oblasti: vizuelne umetnosti, scenskog stvaralaštva, književnosti i izdavaštva, umetničke muzike, izvornog, narodnog i amaterskog stvaralaštva, kulturne delatnosti za decu i mlade i naučne, istraživačke i edukativne delatnosti u kulturi, istraživanje, očuvanje i korišćenje dobara od posebnog značaja za kulturu i istoriju srpskog naroda koja se nalaze van teritorije Republike Srbije.

Najmanji iznos koji će se finansirati i sufinansirati po projektu: 120.000,00 dinara.

 

KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na Konkursu su:

1)  mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni  interes u oblasti kulture određene srpske zajednice;

2)   mera  pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava tačke 1) ovog člana,  posebno se ocenjuje značaj projekta sa stanovišta:

-ostvarivanja javnog interesa u oblasti javne kulture;

-ostvarivanje namene konkursa;

-usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;

-identifikovanih  i jasno definisanih potreba  ciljnih grupa;

-zastupljenosti  inovativnog elementa u projektu.

 

Uticaj  i izvodljivost sa stanovišta:

-usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;

-stepena uticaja projekta na kvalitet kulturnih aktivnosti ciljne grupe;

-merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;

-razrađenosti i izvodljivosti  plana realizacije projekta;

-stepena razvojne i finansijske održivost projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

 

Kapaciteti sa stanovišta:

-stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;

-neophodnih  resursa za realizaciju projekta;

-stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju  predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

 

Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

-preciznosti i razrađenost budžeta  projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;

-ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

 

Učesnik na konkursu iz oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu mora dostaviti sledeća dokumenta:

 1. Popunjen Formular za za prijavu na konkurs za finansiranje ili sufinansiranje  projekata u oblasti kulturne delatnosti Srba u inostranstvu u 2019,
 2. Detaljno razrađen opis projekta,
 3. Detaljnu specifikaciju troškova,
 4. Pismene preporuke dve osobe koje su merodavne u oblasti za koju se podnosi prijava,
 5. Podaci o pravnom licu/instituciji, udruženju koje podnosi prijavu s potpisanom izjavom o tome u kolikom procentu rad pravnog lica/udruženja finansijski podržavaju gradska uprava, region, odnosno državna uprava zemlje u kojoj je organizacija/udruženje registrovano,
 6. Podnosilac prijave registrovan van teritorije Republike Srbije potrebno je da dostavi uputstvo o uplati na devizni račun otvoren kod poslovne banke sa jasno naznačenim SWIFT i IBANkodom.

 

O izboru projekata po raspisanom Konkursu odlučuje stručna komisija koju obrazuje Ministarstvo kulture i informisanja.

Merila za izbor projekata koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije po oblastima u kulturi određena su u članu 4. Uredbe o kriterijumima, merilima i načinu izbora projekata u kulturi koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine, odnosno jedinica lokalne samouprave (videti na internet strani: www.kultura.gov.rs/propisi/propisiukulturi).

Projekti koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta Republike Srbije ocenjivaće se na osnovu sledećih kriterijuma:

1) usklađenost projekta sa opštim interesom u kulturi i ciljevima i prioritetima konkursa;

2) kvalitet i sadržajna inovativnost projekta;

3) kapaciteti potrebni za realizaciju projekta i to

(1) stručni, odnosno umetnički kapaciteti,

(2) neophodni resursi;

4)finansijski plan-razrađenost, usklađenost sa planom aktivnosti projekta, ekonomičnost i uključenost više izvora finansiranja;

5) stepen uticaja na kvalitet kulturnog života zajednice.

 

Pravo učešća na ovom konkursu imaju: ustanove, umetnička i druga udruženja i organizacije/pravna lica, a koja su registrovana izvan teritorije Republike Srbije.

Pravo učešća na ovom konkursu nemaju ustanove kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koji se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi, kao ni organizacije i udruženja registrovana u Republici Srbiji.

Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu ministarstva.

U obzir će se uzimati prijave dostavljene:

 1. isključivo poštom (adresa: Ministarstvo kulture i informisanja, Vlajkovićeva 3, Beograd, sa naznakom „K O N K U R S za finansiranje ili sufinansiranje  projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu“.
 2. u 4 primerka na Formularu za prijavu na  K O N K U R S za finansiranje ili sufinansiranje  projekata u oblasti kulturnih delatnosti Srba u inostranstvu u 2019. godini.
 3. Ukoliko jedan podnosilac dostavlja više projekata, za svaki projekat podnosi posebnu prijavu. 

 

Nzvaničnoj internet strani ministarstva www.kultura.gov.rs može se preuzeti Formular za konkurs kulturnih delatnosti pripadnika srpskog naroda u regionu i Formular za izveštaj.

Jedan projekat može biti prijavljen samo na jednom konkursu ministarstva.

Konkurs za navedenu oblast otvoren je od 10. januara 2019. godine do 1. marta 2019. godine.

Rezultati ovog konkursa će biti objavljeni na zvaničnoj internet stranici  Ministarstva kulture i informisanja, najkasnije 60 dana od datuma zaključenja konkursa. Na taj način će Ministarstvo kulture i informisanja obavestiti sve podnosioce prijava i širu javnost o rezultatima konkursa.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i informisanja svakog radnog dana od 12.00 do 15.30 časova:

- na telefon +381 11 3398-026, ili mejl: mladen.veskovic@kultura.gov.rs .

Komisija neće razmatrati nepotpune prijave (dokumentacija mora biti kompletna, a  formular u potpunosti popunjen).        

Dostavljeni materijali se ne vraćaju.

Neblagovremene i nedopuštene prijave, biće odbačene.

U slučaju nepotpune i nerazumljive prijave Ministarstvo obaveštava podnosioca prijave na koji način da uredi podnesak i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana, uz upozorenje na pravne posledice ako ne uredi podnesak u roku.

 

 

http://www.kultura.gov.rs/lat/konkursi/konkurs-za-finansiranje-ili-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-kulturnih-delatnosti-srba-u-inostranstvu-u-2019--godini

 


Ministarstvo spoljnih poslova
Dnevne vesti 
Saopštenja 
Foto galerija 


Narodna skupština

Predsednik Republike Srbije

Vlada Srbije

Ministarstvo spoljnih poslova