| |     latinica | english  
Насловна
Путне исправе

Путне исправе

За време боравка у иностранству, путна исправа служи њеном имаоцу за доказивање идентитета и као доказ о држављанству Републике Србије. Путну исправу може да користи само лице на чије име је издата.

Молимо да путне исправе за време боравка у иностранству чувате. У случају губитка или оштећења обратите се најближем дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.

ИЗДАВАЊЕ БИОМЕТРИЈСКОГ ПАСОША
НЕСТАНАК ПАСОША
ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА ЗА ПОВРАТАК У СРБИЈУ
НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

ИЗДАВАЊЕ БИОМЕТРИЈСКОГ ПАСОША

Захтев за биометријски пасош се подноси лично, доласком у Генерални конзулат.
Подношење захтева и узимање биометријских података (фотографисање, узимање отисака прстију) траје до 30 минута.

Неопходна документа за издавање биометријског пасоша:

1. Документ за идентификацију издат од стране надлежног органа Републике Србије: Биометријски пасош, плави пасош СРЈ, лична карта или возачка дозвола. Уколико подносилац захтева не поседује ниједан од наведених докумената издат од стране надлежног органа у Републици Србији, неопходно је поднети важећи амерички идентификациони документ (пасош, возачка дозвола, зелена карта);
2. Оригинално Уверење о држављанству Републике Србије, не старије од годину дана, само приликом издавања првог биометријског пасоша;
3. Оригинални Извод из матичне књиге рођених издат у Републици Србији, само приликом издавања првог биометријског пасоша.

Код сваког наредног биометријског пасоша, извод је потребан једино ако је дошло до промене личних података.
Приликом подношења захтева за издавање првог биометријског пасоша документа под тачком 2. и 3. (Уверење о држављанству и Извод из матичне књиге рођених) прибавиће надлежан орган за издавање пасоша уз сагласност подносиоца захтева. У ту сврху се потписује одговарајућа изјава приликом подношења захтева. Према Закону, рок за прибављање докумената по службеној дужности је 15 дана.

Подносиоци захтева, без обзира на законску обавезу прибављања докумената службеним путем, могу самостално да прибаве документа под тачком 2. и 3. и исте поднесу на увид приликом подношења захтева за издавање пасоша.

Дете, без обзира на старост, добија властити пасош и не може се уписати у пасош родитеља.

За малолетна лица до 18 година, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или писана сагласност родитеља који није присутан. Изјаву можете погледати овде. Изјава о сагласности другог родитеља је неопходна и када је један родитељ страни држављанин, погледајте овде. Потпис родитеља на изјави треба да буде оверен од стране Notary Public а потом оверен штамбиљем Apostille у канцеларији Secretary of the State - Office for Authentication of Documents. Приликом подношења захтева за малолетно дете, родитељи морају да се идентификују документом као што су важећи српски пасош или лична карта.

Конзуларна такса у износу од 76,00 долара.

Законски рок за решавање захтева за пасош, поднет у иностранству, је два месеца. Пасоши се израђују у Републици Србији. Пасош се преузима лично, доласком у Генерални конзулат пошто се претходно добије обавештење да је биометријски пасош достављен Генералном конзулату ради уручења.

Генерални конзулат није у могућности да прими захтеве за биометријски пасош за следећа лица:

• Децу рођену у САД док се не изврши пријава рођења, односно не упишу у матичу књигу рођених у Републици Србији;
• Која закључе брак у САД и промене презиме, док наведена промена презимена није извршена и у матичним књигама венчаних у Републици Србији. кликни

НЕСТАНАК ПАСОША
                           
У случају губитка или крађе биометријског пасоша Републике Србије, неопходно је пријавити нестанак пасоша америчкој полицији и о томе добити потврду/извештај. Након тога се у Генералном конзулату Републике Србије у Њујорку може покренути процедура за проглашавање несталог пасоша неважећим и поднети лично захтев за издавање новог пасоша или путног листа за повратак у Републику Србију.

I За издавање новог пасоша неопходно је приложити следећа документа:

1. Документ за идентификацију (важећа лична карта или возачка дозвола Републике Србије). Амерички идентификациони документ се прихвата уколико подносилац захтева нема идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије;
2. Извештај полиције о нестанку пасоша;
3. Попуњена и потписана изјава о нестанку пасоша (MS Word или PDF формат);
4. Копија уплатнице као доказ о плаћеној такси за оглашавање пасоша неважећим на текући рачун ЈП „Службени гласник Р. Србије“ у износу од 39,00 долара. Упутство за уплату можете погледати овде;
5. Укупна конзуларна такса за решење о проглашењу пасоша неважећим (36,00 долара) и издавање новог пасоша (76,00 долара) у износу од 112,00 долара.

II За издавање путног листа неопходно је приложити следећа документа:

1. Документ за идентификацију (важећа лична карта или возачка дозвола Републике Србије). Амерички идентификациони документ се прихвата уколико подносилац захтева нема идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије. У том случају неопходно је приложити уверење о држављанству Републике Србије или потписати изјаву да Генерални конзулат службеним путем прибави податак о држављанству Републике Србије неопходан за поступак одлучивања (MS Word или PDF формат). Ако се изјава не потписује у Генералном конзулату, неопходно је исту потписати пред Notary Public;
2. Извештај полиције о нестанку пасоша;
3. Попуњена и потписана изјава о нестанку пасоша (MS Word или PDF формат);
4. Две фотографије величине 3,5 x 4,5 цм које верно одражавају лик (снимљене спреда – не из профила или полупрофила, без капе и мараме);
5. Читко попуњен захтев за издавање путног листа, потписан на обе странице (потпис треба да буде оверен од стране Notary Public уколико се захтев шаље поштом);
6. Конзуларна такса у износу од 63,00 долара;
7. Уколико се захтев шаље поштом обавезно је приложити повратни коверат са плаћеном поштарином.

За малолетна лица до 18 година, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или писана сагласност родитеља који није присутан. Уколико се захтев шаље поштом, исти треба да буде потписан пред нотаром од стране оба родитеља.

Генерални конзулат препоручује да се пре куповине авионске карте за повратак у Србију, претходно провери да ли је потребна транзитна виза за земљу преко које ће носилац путног листа Р. Србије путовати за Србију. Наведено можете проверити овде.

ИЗДАВАЊЕ ПУТНОГ ЛИСТА ЗА ПОВРАТАК У СРБИЈУ

Путни лист је путна исправа која служи само за повратак у Републику Србију и важи месец дана од дана издавања.

Издаје се лицима која су пријавила нестанак пасоша или у другим случaјевима прописаним Законом.

Захтев за издавање путног листа се мора поднети лично, доласком у Генерални Конзулат Републике Србије у Њујорку или путем поште.

Неопходно је приложити следећа документа:

1. Документ за идентификацију (важећа лична карта или возачка дозвола Републике Србије). Амерички идентификациони документ се прихвата уколико подносилац захтева нема идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије. У том случају неопходно је приложити Уверење о држављанству Републике Србије или потписати изјаву да Генерални конзулат службеним путем прибави податак о држављанству Републике Србије неопходан за поступак одлучивања (MS Word или PDF формат). Ако се изјава не потписује у Генералном конзулату, неопходно је исту потписати пред нотаром;

2. Две фотографије величине 3,5 x 4,5 цм које верно одражавају лик (снимљене спреда – не из профила или полупрофила, без капе и мараме);

3. Читко попуњен захтев за издавање путног листа, потписан на обе странице (потпис треба да буде оверен од стране Notary Public уколико се захтев шаље поштом);

4. Конзуларна такса у износу од 63,00 долара;

5. Уколико се захтев шаље поштом обавезно је приложити повратни коверат са плаћеном поштарином.

За малолетна лица до 18 година, поред горе наведених докумената, неопходно је присуство оба родитеља или писана сагласност родитеља који није присутан. Уколико се захтев шаље поштом, исти треба да буде потписан пред нотаром од стране оба родитеља.

Генерални конзулат препоручује да се пре куповине авионске карте за повратак у Србију, претходно провери да ли је потребна транзитна виза за земљу преко које ће носилац путног листа Р. Србије путовати за Србију. Наведено можете проверити овде.

За додатна обавештења, молимо обратите се Генералном конзулату.

НАЈЧЕШЋА ПИТАЊА И ОДГОВОРИ

Питање: Да ли приликом подношења захтева за пасош треба да поднесем извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству Републике Србије?
Одговор Генералног конзулата: У складу са одредбама новог Закона о управном поступку, које су ступиле на снагу 8. јуна 2016. године, није више обавезно да се уз захтев за издавање пасоша подноси Извод из матичне књиге родјених и Уверење о држављанству. Податке из наведених докумената је у обавези да прибави надлежни орган за издавање пасоша уз вашу сагласност. Изјаву о сагласности за прибављање података службеним путем ћете потписати у Генералном конзулату приликом подношења захтева за пасош.

Питање: Да ли постоји рок за прибављање података службеним путем и да ли ће се то одразити на време за које ћу добити пасош?
Одговор Генералног конзулата: Законски рок за прибављање података неопходних за решавање захтева за пасош службеним путем је 15 дана. Морате рачунати да ће се за то или краће време продужити процес решавања вашег захтева за пасош.

Питање: Да ли се наплаћује додатна такса за прибављање неопходних података службеним путем приликом подношења захтева за пасош?
Одговор Генералног конзулата: Додатна конзуларна такса се не наплаћује за прибављање неопходних података службеним путем. Органи државне управе су дужни да размењују податке из службених евиденција и у ту сврху се не наплаћује такса. Приликом подношења захтева за пасош је потребно платити само прописану конзуларну таксу за издавање пасоша.

Питање: Већ сам прибавио извод из матичне књиге родјених и уверење о држављанству. Да ли наведена документа могу да поднесем уз захтев за издавање пасоша?
Одговор Генералног конзулата: Ствар је вашег избора да ли приликом подношења захтева за пасош желите да поднесете на увид наведена документа.  Уколико их већ поседујете, препоручујемо да их донесете јер ћете на тај начин скратити процес решавања вашег захтева за време које би било потребно да се неопхони подаци прибаве службеним путем.

Питање: Већ поседујем биометријски пасош. Интересује ме шта ми је потребно од докумената да би добио нови пасош.
Одговор Генералног конзулата: С обзиром да већ поседујете биометријски пасош приликом подношења захтева за издавање новог пасоша потребно је да донесете на увид пасош који већ поседујете и платите прописану конзуларну таксу.

Питање: Пошто сам двојни држављанин, не поседујем пасош Републике Србије али имам важећу биометријску личну карту Републике Србије. Интересује ме шта ми је потребно од докумената да би поднео захтев за пасош Републике Србије.
Одговор Генералног конзулата: С обзиром да већ поседујете биометријску личну карту Републике Србије, приликом подношења захтева за издавање пасоша потребно је да донесете на увид наведену личну карту и платите прописану конзуларну таксу.

Питање: Не поседујем ни један важећи идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије. Да ли је могуће поднети захтев за издавање пасоша на основу важећег америчког идентификационог документа?
Одговор Генералног конзулата: С обзиром да не поседујете ниједан важећи идентификациони документ издат од стране органа Републике Србије (пасош, лична карта, возачка дозвола), ваш идентитет се може утврдити на основу важећег америчког документа као што су пасош, возачка дозвола, зелена карта. Истовремено, било би од користи да са собом понесете старе документе издате у Србији, попут плавог пасоша СРЈ и друге због података које исти садрже.

Питање: У Америку сам дошао пре неколико деценија у време бивше Југославије. Интересује ме да ли и на који начин могу да добијем српски пасош?
Одговор Генералног конзулата: Пасош Републике Србије може добити сваки држављанин Републике Србије, једино уколико не постоје законом предвидјене сметње. Уколико поуздано знате да сте држављанин Републике Србије, захтев за пасош можете поднети у Генералном конзулату. Уколико нисте сигурни да сте држављанин Републике Србије сугеришемо вам да контактирате Генерални конзулат који ће вам помоћи или упутити на начин на који се може утврдити чињеница држављанства.

Питање: У мојим документима нема ЈМБГ (јединствени матични број градјанина). Да ли то може бити препрека да поднесем захтев за издавање пасоша?
Одговор Генералног конзулата: Захтев за пасош можете поднети и без ЈМБГ. Уколико се у поступку решавања захтева утврди да заиста немате ЈМБГ, исти ће вам бити одређен и уписан у нови пасош.

Питање: Поседујем плави пасош СР Југославије на којем пише да важи до 15. августа 2018. године. Интересује ме да ли са тим пасошем могу да путујем?
Одговор Генералног конзулата: Са наведеним пасошем не можете да путујете без обзира на датум важења који је уписан у пасошу. Тзв. плави пасоши су престали да важе 31. децембра 2011. године. Саветујемо вам да поднесте захтев за издавање новог биометријског пасоша.

Питање: С обзиром да боравим у Калифорнији молим да ме обавестите где у САД могу да поднесем захтев за биометријски пасош?
Одговор Генералног конзулата: Захтев за биометријски пасош се може поднети у било ком од три дипломатско-конзуларна представништва Републике Србије у САД. То су: Амбасада у Вашингтону и генерални конзулати у Њујорку и Чикагу. За остале конзуларне услуге неопходно је да се обратите надлежном представништву у складу са јурисдикцијом.

Питање: С обзиром да боравим у Аризони да ли постоји неки други начин да се поднесе захтев за биометријски пасош осим личног доласка?
Одговор Генералног конзулата: Захтев за пасош мора да се поднесе лично, јер се приликом подношења захтева преузимају биометријски подаци (отисци прстију, дигитални потпис, дигитална фотографија).

Питање: Боравим у САД дуги низ година и интересује ме на који начин могу да прибавим Извод из матичне књиге родјених и Уверење о држављанству из Србије?
Одговор Генералног конзулата: Документа се могу прибавити на један од следећих начина:
- Лично, уколико путујете у Србију;
- Преко рођака или пријатеља који би требало да контактирају надлежног матичара и провере да ли у ваше име могу да подигну документа. У неким општинама документа се могу наручити из Србије и путем поште или online;
- Преко Генералног Конзулата – погледајте на сајту: Остале конзуларне услуге/Прибављање докумената из Србије;
- Преко неколико портала из Србије, преко којих документа можете наручити online: http://www.euprava.gov.rs/eusluge, www.dijasporanis.com, www.myidea.rs

Питање: На сајту сам прочитао да је потребно да приложим извод из матичне књиге родјених издат од органа Републике Србије. С обзиром да сам родјен у Хрватској да ли прихватате хрватски извод из матичне књиге родјених?
Одговор Генералног конзулата: Приликом подношења захтева за пасош може се поднети извод из матичне књиге родјених издат од надлежних органа бивших југословенских република. Истовремено вас обавештавамо да постоји законска могућност да и у Србији, уколико имате пребивалиште, будете уписани у матичну књигу рођених и да вам се након тога изда српски извод из матичне књиге рођених. Захтев за упис морате да поднесете надлежном матичару у Србији.

Питање: Да ли је неопходно да долазим у Њујорк ради преузимања биометријског пасоша?
Одговор Генералног конзулата: Неопходно је да дођете у Њујорк да лично преузмете пасош. Постоји законска могућност да дате овлашћење лицу које у ваше име може да преузме пасош. То је регулисано чланом 32. Закона о путним исправама, који гласи: “Путну исправу преузеће лично подносилац захтева, односно, законски заступник или лице које он овласти“.

Питање: Да ли постоји одређено време у које се може преузети биометријски пасош?
Одговор Генералног конзулата: Биометријски пасоши се уручују сваког радног дана од 10,00 до 15,00 часова. Напомињемо да Генерални конзулат не прима странке у дане српских и америчких празника. Информацију о празницима када је Генерални конзулат затворен можете наћи на насловној страни овог сајта.

Питање: Захтев за биометријски пасош сам поднео у Амбасади у Вашингтону. Да ли нови пасош могу да подигнем у Генералном конзулату Србије у Њујорку?
Одговор Генералног конзулата: Пасош можете да преузмете једино у представништву у коме сте и поднели захтев. С обзиром да сте поднели захтев у Вашингтону, пасош се може преузети искључиво у Вашингтону.

Питање: Захтев за биометријски пасош сам поднео у Генералном конзулату у Њујорку. Путујем у Србију па ме интересује да ли бих могао тамо да подигнем мој нови пасош?
Одговор Генералног конзулата: С обзиром да сте поднели захтев у Генералном конзулату у Њујорку, пасош се може преузети искључиво у Њујорку.

Питање: Поднео сам захтев за пасош за малолетног сина. Да ли је потребно да њега доводим у Генерални конзулат ради преузимања пасоша?
Одговор Генералног конзулата: Пасош за малолетно дете преузима родитељ који је поднео захтев. Није потребно да сина доводите у Генерални конзулат. Том приликом, неопходно је да понесете ваш пасош, ради идентификације, и пасош вашег сина (уколико га поседује) ради поништења истог.

Питање: Приликом подношења захтева за биометријски пасош да ли ће Генерални конзулат задржати мој садашњи пасош?
Одговор Генералног конзулата: Генерални конзулат не задржава пасош, већ вам исти враћа након подношења захтева.

Питање: Приликом преузимања биометријског пасоша, да ли ће Генерални конзулат задржати мој садашњи пасош?
Одговор Генералног конзулата: Генерални конзулат не задржава пасош. Исти се поништава и враћа вам се приликом уручења биометријског пасоша.


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари