| |     latinica | english  
Насловна
Држављанство

Питања држављанства регулисана су Законом о држављанству Републике Србије и Законом о изменама Закона о држављанству Републике Србије.

ПРИЈЕМ ИСЕЉЕНИКА У ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Исељеник (лице које се иселило из Републике Србије са намером да стално живи у иностранству) и његов потомак могу бити примљени у држављанство Републике Србије под условом да је навршио 18 година живота и да му није одузета пословна способност и да поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом.
Да би горе наведено лице поднело захтев за пријем у држављанство потребно је да Генералном конзулату достави:
1. Попуњен захтев за пријем у држављанство Републике Србије (Захтев).

Потпис подносиоца захтева мора бити оверен од стране јавног бележника (notary public),

2. Писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом (Изјава).

Потпис подносиоца изјаве мора бити оверен од стране јавног бележника (notary public),

3. Оригинал извода из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци (ако је лице рођено у САД извод из књиге рођених мора бити оверено у канцеларији Secretary of the State-Office for Authentication of Documents оне савезне државе у којој је подносилац захтева рођен са преводом на српски језик.
4. Извод из матичне књиге венчаних, оверен штамбиљем Apostille са преводом документа на српски језик,
5. Фотокопије старих југословенских пасоша и других докумената којима странка располаже.
6. Извод из матичне књиге рођених за претке који су рођени у Републици Србији и имали држављанство Републике Србије (ако подносилац захтева није рођен у Републици Србији),
7. За дете старије од 14 година писмена сагласност детета (Сагласност), оверена од стране јавног бележника (Notary Public),
Уколико је неки документ на енглеском језику, молимо да га преведете на српски језик.
Непотпуни захтеви не могу се узети у рад и биће враћени о трошку странке.

ПРИЈЕМ ИЗБЕГЛИХ, ПРОГНАНИХ И РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА У ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Лице рођено у другој републици раније СФРЈ које је имало држављанство те републике или је држављанин друге државе настале на територији раније СФРЈ, које као избегло, прогнано или расељено лице које борави на територији Републике Србије или је избегло у иностранство, а које нема пребивалиште на територији Републике Србије, може бити примљено у држављанство Републике Србије под условом да је навршило 18 година живота и није му одузета пословна способност и да поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом.
Да би горе наведено лице поднело захтев за пријем у држављанство потребно је да Генералном конзулату достави:
1. Попуњен захтев за пријем у држављанство. Захтев попуњава сваки члан породице. Потпис подносиоца захтева мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public).Захтев за децу до 18 година старости потписује родитељ,
2. Потписану изјаву да Републику Србију сматра својом државом. Изјаву попуњава сваки члан породице. Потпис подносиоца изјаве мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public),
3. Оригинал извода из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци,
4. Оригинал извода из матичне књиге венчаних (за брак закључен у САД, mariage certificate оверен штамбиљем Apostille и преводом на српски језик),
5. Оригинал уверења о држављанству друге државе настале на територији СФРЈ или републике која је била у саставу СФРЈ,
6. Доказ о избегличком статусу или статусу прогнаног или расељеног лица (фотокопија свих страница легитимације избеглог или прогнаног лица или другог одговарајућег документа),
7. Доказ о боравку у иностранству (фотокопија дозволе боравка унета у путну исправу или потврда надлежног иностраног органа нпр. Green Card и сл.),
8. Нотаризовану фотокопију пасоша, личне карте или другог документа са фотографијом,
Уколико је малолетно дете обухваћено захтевом родитеља:
• Захтев (тачка 1) и изјаву (тачка 2) потписује родитељ. Потпис мора бити оверен од стране јавног бележника (notary public),
• Дете узраста од 14 до навршених 18 година треба да пред notary public потпише изјаву да је сагласно са поднетим захтевом родитеља за стицање држављанства,
• За децу рођену у САД потребно је доставити оригинал извода из матичне књиге рођених оверен штамбиљем Apostille у Канцеларији Secretary of State – Office for Authentication of Documents и преведен на српски језик

Напомињемо да се за целу породицу (родитеље и њихову малолетну децу) плаћа само једна такса, плус 36 долара за оверу потписа.
Уколико је неки документ на енглеском језику, молимо да га преведете на српски језик.
За оверу потписа на изјави о сагласности детета од 14 до 18 година такса је 36 долара.
Непотпуни захтеви не могу се узети у рад и биће враћени о трошку странке.


ПРИЈЕМ У ДРЖАВЉАНСТВО РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРИПАДНИКА СРПСКОГ ИЛИ НЕКОГ ДРУГОГ НАРОДА ИЛИ ЕТНИЧКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ КОЈИ БОРАВИ У ИНОСТРАНСТВУ
Припадник српског или неког другог народа или етничке заједнице са територије Републике Србије, који нема пребивалиште на територији Републике Србије, може бити примљен у држављанство Републике Србије под условом да је навршио 18 година живота, није му одузета пословна способност и да поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом.
Да би горе наведено лице поднело захтев за пријем у држављанство потребно је да Генералном конзулату достави:
1. Попуњен захтев за пријем у држављанство. Захтев попуњава сваки члан породице. Потпис подносиоца захтева мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public),
2. Потписану изјаву да Републику Србију сматра својом државом. Изјаву попуњава сваки члан породице. Потпис подносиоца изјаве мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public),
3. Оригинал извода из матичне књиге рођених, не старији од шест месеци,
4. Оригинал извода из матичне књиге венчаних (за брак закључен у САД, mariage certificate оверен штамбиљем Apostille и преводом на српски језик),
5. Оригинал уверења о држављанству друге државе настале на територији СФРЈ или републике која је била у саставу СФРЈ,
6. Нотаризовану фотокопију пасоша, личне карте или другог документа са фотографијом,
7. Дете узраста од 14 до навршених 18 година треба да пред Notary Public-ом потпише изјаву да је сагласно са поднетим захтевом родитеља за стицање држављанства .
8. За децу рођену у САД потребно је доставити оригинал извода из матичне књиге рођених оверен штамбиљем Apostille у Канцеларији Secretary of State – Office for Authentication of Documents и преведен на српски језик,
Уколико је неки документ на енглеском језику, молимо да га преведете на српски језик.
Непотпуни захтеви не могу се узети у рад и биће враћени о трошку странке.

 

СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ДРЖАВЉАНЕ БИВШИХ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ РЕПУБЛИКА

У држављанство Републике Србије може бити примљен држављанин СФРЈ или држављанин друге републике ранije СФРЈ, односно држављанин друге државе настале на територији СФРЈ, који на дан 31. децембра 2016. године и на дан подношења захтева има пријављено пребивалиште у Републици Србији.

Захтев за стицање држављанства може се поднети у року од годину дана од дана ступања на снагу наведеног закона, односно до 03.04.2019. године.

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

УТВРЂИВАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Лице које је стекло држављанство Републике Србије, а није уписано у матичну књигу рођених или у евиденције држављана Републике Србије вођене по досадашњим прописима, може поднети затхев за утврђивање држављанства.
Да би горе наведено лице поднело захтев, потребно је да Генералном конзулату достави:
1. Попуњен захтев за утврђивање држављаства. Потпис подносиоца захтева мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public),
2. Доказ да лице није уписано у евиденцију држављана Републике Србије на територији Републике Србије , и то по месту рођења подносиоца захтева и по месту рођења или пребивалишта његових родитеља у моменту рођења детета,
3. Оригинал извода из матичне књиге рођених, не старији од шесте месеци,
4. Оригинал уверења о држављанству за родитеље, не старије од шест месеци,
5. Извод из матичне књиге венчаних за родитеље
6. Извод из матичне књиге венчаних за лице које подноси захтев уколико је у браку,
7. Нотаризовану фотокопију пасоша, личне карте или другог документа са фотографијом.
Уколико је неки документ на енглеском језику, молимо да га преведете на српски језик.
Непотпуни захтеви не могу се узети у рад и биће враћени о трошку странке.


ОТПУСТ ИЗ ДРЖАВЉАНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Држављанину Републике Србије држављанство Републике Србије престаје отпустом ако поднесе захтев за отпуст и ако испуњава следеће услове:
1. Да је навршио 18 година живота,
2. Да нема сметњи у погледу војне обавезе,
3. Да је измирио порезе и друге законске обавезе у Републици Србији ,
4. Да је регулисао имовинско-правне обавезе из брачног односа и односа родитеља и деце према лицима која живе у Републици Србији и,
5. Да се против њега у Републици Србији не води кривични поступак због кривичног дела које се гони по службеној дужности, а ако је у Републици Србији осуђиван на казну затвора, да је ту казну издржао,
6. Да има страно држављанство или доказ да ће бити примљен у страно држављанство.
Уз захтев, поносилац прилаже:
• Попуњен захтев за отпуст из држављанства. Потпис подносиоца захтева мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public) ,
• Оригинал извода из матичне књиге рођених (и за дете ако је обухваћено захтевом),
• Доказ о држављанству Републике Србије,
• Потврду (решење) надлежног војног органа да је регулисао војну обавезу или сагласности Министарства одбране Републике Србије да нема сметњи за отпуст из држављанства у погледу војне обавезе,
• Доказ да има страно држављанство или гаранцију (зајемчење) да ће бити примљен у страно држављанство (и за дете уколико је обухваћено захтевом родитеља),
Уколико је дете обухваћено захтевом родитеља
• Писану сагласност другог родитеља, уколико се истим захтевом тражи отпуст из држављанства и за децу до навршене 18 године живота (потпис родитеља мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public),
• Мишљење надлежног органа старатељства у Републици Србији или мишљење ДКП Републике Србије, када подносилац захтева и деца бораве у иностранству (у случају нарушених брачних односа),
• Писана сагласност детета старијег од 14 година мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public),
• Правоснажну судску одлуку о разводу (ако су родитељи разведени) или копију оверену од стране надлежног органа у Републици Србији или од стране Генералног конзулата (ово у случају када захтев подноси родитељ коме је дете правоснажном судском пресудом поверено на чување и васпитање),
• Мишљење надлежног органа старатељства у Републици Србији или ДКП Републике Србије ако други родитељ неда сагласност за отпуст детета из држављанства или је непознатог пребивалишта или је лишен пословне способности или родитељског права,
Решење о потпуном усвојењу детета у случајевима када се тражи отпуст из држављанства Републике Србије за усвојеника до навршене 18 године живота (када захтев подноси усвојилац који је странац прилаже и доказ о страном држављанству).
Уколико је неки документ на енглеском језику, молимо да га преведете на српски језик.
Непотпуни захтеви не могу се узети у рад и биће враћени о трошку странке.


ОДРИЦАЊЕ ОД ДРЖАВЉАНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Пунолетни држављанин Републике Србије, који је рођен и живи у иностранству и има страно држављанство, може се до навршене 25. године живота одрећи држављанства Републике Србије.
Уз изјаву о одрицању од држављанства Републике Србије, која се може дати само лично у Генералном конзулату, потребно је да се приложи:
1. Оригинал извода из матичне књиге рођених,
2. Доказ о држављанству Републике Србије,
3. Уверење или други доказ о страном држављанству и
4. Доказ о пребивалишту у иностранству (лична карта или друга исправа надлежног иностраног органа са адресом пребивалишта у иностранству).
Уколико је неки документ на енглеском језику, молимо да га преведете на српски језик.
Непотпуни захтеви не могу се узети у рад и биће враћени о трошку странке.

СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА ПО ОСНОВУ МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА
Пријем у држављанство Републике Србије по уговору са БиХ :
Држављанин Босне и Херцеговине који борави у иностранству може бити примљен у држављанство Републике Србије по уговору о двојном држављанству закљученом између Србије и Црне Горе и БиХ („Сл. лист СРЈ“, Међународни уговори број 2/03) под следецим условима:
• Да је навршио 18 година живота
• Да је у браку са држављанином Републике Србије најмање три године. Да у Републици Србији није осуђиван за кривицна дела за које је прописана казна затвора преко три године
• Да му није изречена мера безбедности протеривања странца из Републике Србије за последњих годину дана пре подношења захтева
• Да се из његовог понашања може закључити да ће поштовати правни поредак Републике Србије
Да би горе наведено лице поднело захтев за пријем у држављанство потребно је да Генералном конзулату достави:
1. Попуњен захтев за пријем у држављанство. Захтев попуњава сваки члан породице. Потпис подносиоца захтева мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public) уколико се захтев доставља поштом. Захтев за децу до 18 година старости потписује родитељ,
2. Извод из Матичне књиге рођених
3. Уверење о држављанству БИХ (не старије од шест месеци )
4. Извод из матичне књиге венчаних ( не старије од шест месеци )
5. Фотокопија документа са фотографијом (важећа путна исправа БИХ) која мора бити оверена од стране Notary Public.
6. Уверење о држављанству Р. Србије за брачног друга (не старије од шест месеци).
Дете млађе од 18 година живота може стећи држављанство Републике Србије на захтев родитеља који стиче двојно држављанство по уговору ако са тим родитељем борави у иностранству. За дете старије од 14 година потребна је његова сагласност.

Непотпуни захтеви не могу се узети у рад и биће враћени о трошку странке.

ПОНОВНО СТИЦАЊЕ ДРЖАВЉАНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Лице које је отпуштено из држављанства Републике Србије и стекло страно држављанство и лице коме је на захтев родитеља престало држављанство Републике Србије отпустом или одрицањем може поново стећи држављанство Републике Србије ако је навршило 18 година живота, ако му није одузета пословна способност и ако поднесе писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом.
Да би лице поднело захтев, потребно је да Генералном конзулату достави:
1. Попуњен захтев за поновно стицање држављанства. Потпис странке на захтеву мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public),
2. Писмену изјаву да Републику Србију сматра својом државом. Потпис странке на захтеву мора бити оверен од стране јавног бележника (Notary Public),
3. Решење о отпусту из држављанства Републике Србије (копија),
4. Доказ о страном држављанству,
5. Оригинал извода из матичне књиге рођених,
6. Фотокопију америчког пасоша,

Уколико је неки документ на енглеском језику, молимо да га преведете на српски језик.
Непотпуни захтеви не могу се узети у рад и биће враћени о трошку странке.

ГДЕ ПРЕДАЈЕТЕ ЗАХТЕВ И КО ОДЛУЧУЈЕ

 


Верзија за штампу
Конзуларне услуге
Конзуларна надлежност
Путне исправе
УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе
Улазак у Србију - визе
Царина
Држављанство
Статусна питања
Овера докумената
Војна обавеза
Остале конзуларне услуге
Путовања грађана Србије у иностранство
Ценовник конзуларних услуга
Формулари